Chủ nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Cán bộ Công đoàn toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nêu rõ: đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị-xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.

Hội nghị được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã thông tin kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (2018-2023).

Untitled271223

Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động với những kết quả nổi bật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; sự đóng góp của tổ chức Công đoàn trong phòng chống Covid-19; công tác tuyên truyền vận động giáo dục, từ đó nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về tổ chức Công đoàn; kết quả của công tác phát triển đoàn viên, phong trào thi đua yêu nước.

Trình bày chuyên đề một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt ra mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt; đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết cũng đặt ra 3 khâu đột phá: đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trình bày chuyên đề nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trình bày chuyên đề nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương trình bày chuyên đề nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Bên cạnh các chỉ tiêu hàng năm, Nghị quyết XIII Đại hội Công đoàn Việt Nam đặt ra chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; phấn đấu 90% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu

(Nguồn tin: https://nhandan.vn/)

Về trang trước Chia sẻ In trang