Thứ hai, 22/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tìm kiếm đề tài

Đề tài

Nghiên cứu đánh giá rủi ro An toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động hàn hồ quang điện trong các cơ sở đóng tàu khu vực miền Trung (đang triển khai)
Chủ nhiệm đề tàiTS. Nhan Hồng QuangMã số đề tài2023/01/TLĐ-ATVSLĐ
Đơn vị chủ trìPhân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền TrungNăm thực hiện2023
Nghiên cứu đánh giá thực trạng stress nghề nghiệp ở Người lao động tại một số cơ sở sản xuất sợi, dệt (đang triển khai)
Chủ nhiệm đề tàiThS. Nguyễn Thị Thùy TrangMã số đề tài2023/01/CTTĐ-ATVSLĐ
Đơn vị chủ trìPhân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền TrungNăm thực hiện2023
Nghiên cứu đánh giá nguy cơ sức khỏe nghề nghiệp do phơi nhiễm Di-n-butyl phthalate (DBP) của công nhân tại cơ sở chế biến Cao Su
Chủ nhiệm đề tàiThS. Trương Thị Thúy QuỳnhMã số đề tài2022/03/TLĐ-ATVSLĐ
Đơn vị chủ trìPhân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền TrungNăm thực hiện2022
Nghiên cứu đánh giá phân loại điều kiện lao động cho các cơ sở sản xuất ngành dệt may
Chủ nhiệm đề tàiPGS. TS. Lê Minh ĐứcMã số đề tài221/01/TLĐ
Đơn vị chủ trìPhân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và BVMT miền TrungNăm thực hiện2021
Nghiên cứu đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp do phơi nhiễm dicumyl perodixe ở các cơ sở sản xuất nhựa
Chủ nhiệm đề tàiThS. Nguyễn Thành TrungMã số đề tài221/04/TLĐ
Đơn vị chủ trìPhân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền TrungNăm thực hiện2021
Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến thủy sản
Chủ nhiệm đề tàiTS. Nhan Hồng QuangMã số đề tài220/03/TLĐ
Đơn vị chủ trìPhân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền TrungNăm thực hiện2020
Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễu khí Clo ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động ở các cơ sở chế biến thủy sản và đề xuất giải pháp dự phòng
Chủ nhiệm đề tàiThS. Nguyễn Thị Thùy TrangMã số đề tài219/01/TLĐ
Đơn vị chủ trìPhân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền TrungNăm thực hiện2019
Nghiên cứu xử lý hơi dung môi hữu cơ trong không khí vùng làm việc bằng chất hấp phụ trên nền graphene
Chủ nhiệm đề tàiPGS.TS Lê Minh ĐứcMã số đề tàiCTTĐ-2019/02/TLĐ
Đơn vị chủ trìPhân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền TrungNăm thực hiện2019