Thứ tư, 22/03/2023
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tìm kiếm đề tài

Đề tài

Tên đề tài

Nghiên cứu đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp do phơi nhiễm dicumyl perodixe ở các cơ sở sản xuất nhựa

Mã đề tài 221/04/TLĐ
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thành Trung
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
Đơn vị chủ trì Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung
Năm thực hiện 2021
Mục tiêu nghiên cứu

1. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm dicumyl perodixe ở các cơ sở sản xuất nhựa;
2. Đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp do phơi nhiễm dicumyl perodixe ở các cơ sở sản xuất nhựa

Nội dung đề tài

1. Nghiên cứu tổng quan tình hình sản xuất nhựa ở Việt Nam 9quy trình, công nghệ, tình hình sản xuất, tai nạn lao động, sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp,…)
2. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm dicumyl perodixe ở các cơ sở sản xuất nhựa;
3. Đánh giá rủi ro sức khỏe ngề nghiệp do phơi nhiễm dicumyl perodixe ở các cơ sở sản xuất nhựa

Kết quả đề tài

1. Báo cáo hiện trạng ô nhiễm dicumyl perodixe ở các cơ sở sản xuất nhựa;
2. Báo cáo kết quả đấnh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp do phơi nhiễm dicumyl perodixe ở các cơ sở sản xuất nhựa;
3. 02 bài báo khoa học