Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tìm kiếm đề tài

Đề tài

Tên đề tài

Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễu khí Clo ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động ở các cơ sở chế biến thủy sản và đề xuất giải pháp dự phòng

Mã đề tài 219/01/TLĐ
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
Đơn vị chủ trì Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung
Năm thực hiện 2019
Mục tiêu nghiên cứu

“1. Đánh giá mức độ phơi nhiễm khí Clo ở người lao động trong các cơ sở chế biến thủy sản;
2. Xác định được ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động có tiếp xúc với khí Clo ở các cơ sở chế biến thủy sản;
3. Các giải pháp dự phòng khả thi góp phần giảm thiểu tiếp xúc khí Clo của người lao động ở các cơ sở chế biến thủy sản”

Nội dung đề tài
Kết quả đề tài

“1. Báo cáo đánh giá mức độ phơi nhiễm khí Clo ở người lao động trong các cơ sở chế biến thủy sản;
2. Báo cáo tình hình sức khỏe, bệnh tật có liên quan tới tiếp xúc với khí Clo ở người lao động trong các cơ sở chế biến thủy sản;
3. Báo cáo về các giải pháp khả thi góp phần giảm thiểu tiếp xúc với khí Clo ở người lao động trong các cơ sở chế biến thủy sản;
4. )2 bài báo khoa học”