Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Bài báo khoa học

Danh sách bài báo khoa học được công bố Năm
Trương Thị Thúy Quỳnh và cộng sự, Hiện trạng ô nhiễm Di-n-butyl phthalate ở các cơ sở chế biến cao su khu vực miền Trung 2023
Trương Thị Thúy Quỳnh, Nhan Hồng Quang, Trần Lê Vân Thanh, Thực trạng phơi nhiễm di-n-butyl phthalate (DBP) của người lao động tại một số cơ sở chế biến cao su khu vực miền Trung 2023
Le Minh Duc và cộng sự, Polypyrrole based nanocomposites doped with both salicylate molybdate and graphene oxide for enhanced corrosion resistance on low carbon steel 2023
Lê Minh Đức, Báo cáo tại Hội nghị APOSHO 37 2023
Nhan Hồng Quang, So sánh kỹ thuật OWAS và RULA trong đánh giá gánh nặng tư thế lao động của công nhân mổ heo 2023
Nguyễn Thành Trung, Vương Công Quý, Trần Lê Vân Thanh, Xây dựng phương pháp xác định dicumyl peroxide bằng kỹ thuật sắc ký khí khối phổ, Tạp chí An toàn-Sức khoẻ nghề nghiệp số 4,5&6-2022 2022
Nguyễn Thành Trung và cộng sự, Tình trạng ô nhiễm dicumyl peroxide ở các cơ sở sản xuất nhựa, Tạp chí An toàn-Sức khoẻ nghề nghiệp số 4,5&6-2022 2022
Lê Minh Đức, Tổng quan một số phương pháp trong phân loại điều kiện lao động, Tạp chí An toàn-Sức khoẻ nghề nghiệp số 1,2&3-2022 2022
Tạp chí An toàn – Sức khoẻ & Môi trường lao động, số 1,2&3 – 2022 2022
Synthesis and Characterization of Polypyrrole Film Doped with Both Molybdate and Salicylate and Its Application in the Corrosion Protection for Low Carbon Steel, ACS Omega 2022, 7, 19842−19852 2022