Chủ nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tìm kiếm đề tài

Đề tài

Tên đề tài

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ sức khỏe nghề nghiệp do phơi nhiễm Di-n-butyl phthalate (DBP) của công nhân tại cơ sở chế biến Cao Su

Mã đề tài2022/03/TLĐ-ATVSLĐ
Chủ nhiệm đề tàiThS. Trương Thị Thúy Quỳnh
Cấp quản lýTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Đơn vị chủ trìPhân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung
Năm thực hiện2022
Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá được mức độ phơi nhiễm DBP của người lao động ở cơ sở chế biến cao su;

Đánh giá được nguy cơ sức khỏe nghề nghiệp do phơi nhiễm DBP của người lao động ở cơ sở chế biến cao su;

Đề xuất được giải pháp giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm DBP của người lao động tại cơ sở chế biến cao su;

Nội dung đề tài

Tổng quan về thực trạng sản xuất, điều kiện lao động và sức khỏe người lao động trong ngành chế biến cao su

Đánh giá mức độ phơi nhiễm DBP của người lao động tại cơ sở chế biến cao su.

Đánh giá nguy cơ sức khỏe nghề nghiệp do DBP gây ra

Đề xuất các giải pháp giảm thiểu nguy cơ do phơi nhiếm DBP

Kết quả đề tài