Thứ năm, 18/04/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tìm kiếm đề tài

Đề tài

Tên đề tài

Nghiên cứu đánh giá phân loại điều kiện lao động cho các cơ sở sản xuất ngành dệt may

Mã đề tài 221/01/TLĐ
Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Lê Minh Đức
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
Đơn vị chủ trì Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và BVMT miền Trung
Năm thực hiện 2021
Mục tiêu nghiên cứu

1. Xây dựng được cơ sở dữ liệu điều kiện lao động nghề, công việc của ngành dệt may;

2. Xây dựng được danh mục xếp loại lao động cho nghề, công việc của ngành dệt may

Nội dung đề tài

1. Tổng quan toàn bộ quy trình công nghệ, phân loại và mô tả các công việc chính trong các cơ sở sản xuất ngành dệt may;

2. Điều tra, khảo sát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu điều kiện lao động của từng nghề, công việc trong các cơ sở sản xuất dệt may;

3. Đề xuất xếp loại lao động theo nghề, công việc trong các cơ sở sản xuất ngành dệt may căn cứ kết quả đánh giá điều kiện lao động;

4. Xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng phương pháp đánh giá điều kiện lao động theo gánh nặng lao động tổng hợp (Phương pháp VNIOSH- 17)

Kết quả đề tài

1. Báo cáo tổng quan quy trình công nghệ, phân loại và mô tả các công việc chính tỏng các cơ sở sản xuất ngành dệt may;

2. Báo cáo cơ sở dữ liệu điều kiện lao động của nghề, công việc theo phân loại trong các cơ sở sản xuất ngành dệt may;

3. Đề xuất Danh mục xếp loại lao động theo nghề, các công việc trong các cơ sở sản xuất ngành dệt may;

4. Tài liệu hướng dẫn áp dụng phương pháp đánh giá điều kiện lao động theo gánh nặng lao động tổng hợp VNNIOSH- 17 cho nghề, công việc của các ngành sản xuất